Archiv rubriky: Archiv

Představujeme naše partnery: Nikola Dohnalová a FlyEye s.r.o.

FlyEye s.r.o. je společností velmi mladou – vznikla v létě roku 2017. Specializuje se na implementaci a následné dodržování tzv. GDPR (General Data Protection Regulation), ve svém plném názvu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které vstupuje v platnost již 25. května 2018. Vlastní společnost nemá prakticky žádnou minulost, velmi výrazné odborně-profesní působení má však její mladý tým. Ten tvoří kvalifikovaní odborníci v oblasti práva a dalších specializací potřebných pro GDPR compliance. Tváří společnosti je Nikola Dohnalová, která dala přednost kariéře v soukromém sektoru před kariérou ve státní správě – Úřadu pro ochranu osobních údajů, odkud do FlyEye přešla. Nikola je přední odbornicí na GDPR, má i mezinárodní certifikát pověřence pro ochranu osobních údajů, tzv. DPO (Data Protection Officer) od Tayllorcox.

Specialitou FlyEye www.fly-eye.cz je poskytování externích pověřenců pro ochranu osobních údajů. K tomu, co pro společnosti a instituce obnáší naplnění uvedeného nařízení, a v čem je pro ně výhodný outsourcing pověřence pro ochranu osobních údajů, nám Nikola Dohnalová řekla: „GDPR není revolucí nýbrž do jisté míry evolucí. Řádná a především včasná implementace procesů pro naplnění požadavků GDPR je předpokladem pro naplnění souladu instituce s tímto novým evropským právním předpisem a vyhnutí se rekordně vysokým sankcím, které jsou nově zavedeny. Pověřenec pro ochranu osobních údajů neboli DPO může významně pomoci v zajišťování souladu s legislativou a zároveň i v jiných směrech. Volba interní či externí formy pověřence závisí zcela na dané instituci. Naše společnost se snaží klientům v rámci této služby poskytnout nejvyšší standard na trhu, jehož samozřejmostí jsou kvalitně zpracované odborné výstupy v rámci tzv. Back office, úprava odpovědnosti ve smlouvě a finanční efektivita formou paušálu.

. Categories: Archiv.

Proběhlo symbolické předání amerického daru Fakultě strojní ČVUT v Praze

Dne 6. října 2017 předal americký donor pan Thomas Morel symbolicky milion amerických dolarů děkanovi Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Michaelu Valáškovi. Dar je určený zejména na další pokračování fakultního aplikovaného výzkumu především v oblasti automobilového průmyslu. Dar svým zaměřením, praktickým využitím a mezinárodním přesahem patří mezi ojedinělé v domácím i mezinárodním srovnání. Svojí štědrostí je to historicky největší dar soukromého donora pro ČVUT. Na získání daru se významně podílel spolek AFEUS jako jeho zprostředkovatel. Peněžní prostředky daru již byly dříve převedeny na účet FS ČVUT v Praze. Podrobněji k daru a úloze spolku AFEUS viz ZDE a ZDE.

Spolek AFEUS se rovněž podílel na organizaci předání daru. To se konalo v industriálních prostorech Muzea MHD v bývalé vozovně v Praze – Střešovicích. Slavnostní předání bylo doprovázeno seznámením s projekty, pohoštěním, prohlídkou muzea, tiskovou konferencí a společenským setkáním vedení Fakulty strojní ČVUT v Praze a spolku AFEUS s panem Thomasem Morelem. Završeno pak bylo projížďkou historickou tramvají po Praze.

 

. Categories: Archiv.

Významný dar pana Morela již byl převeden Fakultě strojní ČVUT v Praze

Dne 3. října 2017 byly převedeny peněžní prostředky ve výši korunového ekvivalentu 1 milionu USD (po odečtení nákladů) z daru významného amerického donora pan Thomase Morela na účet konečného uživatele – Fakulty strojní ČVUT v Praze. Spolek AFEUS působil v této transakci jako zprostředkovatel na základě Darovací smlouvy mezi panem Morelem a spolkem AFEUS a na základě Smlouvy o financování mezi spolkem AFEUS a Fakultou strojní ČVUT v Praze. Spolek AFEUS se zavázal, že po dobu 5 let bude průběžně kontrolovat, zda peněžní prostředky jsou vynakládány na přesně specifikované účely. Mezi tyto účely patří mj. projekt Národní program udržitelnosti – Rozvoj Centra vozidel udržitelné mobility nebo projekt Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka. Podrobněji k daru pana Morela viz ZDE.

. Categories: Archiv.

AFEUS zprostředkoval významný americký dar pro Fakultu strojní ČVUT v Praze

V těchto dnech – počátkem září 2017 – uzavřel AFEUS Darovací smlouvu s významným americkým donorem Thomasem Morelem, který spolku AFEUS věnoval 1 milion USD s tím, že tyto peněžní prostředky budou použity na financování přesně specifikovaných činností Fakulty strojní ČVUT v Praze. Účely, na které mohou být peněžní prostředky vynaloženy, pak uvádí Smlouva o financování, kterou uzavřel AFEUS s Fakultou strojní ČVUT v Praze, zastoupeným děkanem Fakulty strojní prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc. Mezi tyto účely patří mj. projekt Národní program udržitelnosti – Rozvoj Centra vozidel udržitelné mobility, projekt Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka a další projekty v přípravě. Počítá se rovněž se zřízením stipendia Thomase Morela pro výjezdy do zahraničí a nákup zkušebního vybavení pro studentské projekty.

Povinností spolku AFEUS je podle obou uzavřených Smluv po dobu 5 let kontrolovat, zda peněžní prostředky z daru jsou využívány právě jen na uvedené účely. Realizace celé popsané konstrukce je možná jen díky tomu, že AFEUS má s Fakultou strojní ČVUT v Praze podepsanou Rámcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci. AFEUS tak naplňuje svoji Misi, která mj. uvádí, že AFEUS „podporuje (programy) s inovačním potenciálem, progresivními technologiemi a výrobami s vysokou přidanou hodnotou“. Výběr spolku AFEUS, jako zprostředkovatele daru, svědčí o jeho důvěryhodnosti i pro mezinárodní prostředí.

. Categories: Archiv.

Proběhla jednání k zamýšlenému projektu LEPORELO – Vzdělanost pro Společnost 4.0

Ve dnech 31. července a 1. srpna 2017 jednali předseda Koordinačního výboru Roman Dlouhý a místopředseda KV Jiří Křovák s bývalým předsedou České středoškolské unie Štěpánem Kmentem a představitelem ESERO (European Space Education Resource Office) v České republice Lukášem Holmanem o zamýšleném projektu LEPORELO – Vzdělanost pro Společnost 4.0. Jednání byla vedena o možné účasti těchto osobností v projektu LEPORELO. Projekt se momentálně nachází ve fázi budování týmu, který bude projekt připravovat.

. Categories: Archiv.

Setkání členů KV s prezidentským kandidátem Vratislavem Kulhánkem

Předseda Koordinačního výboru (KV) spolku AFEUS Roman Dlouhý a místopředseda KV pro strategii a metodiku Jiří Křovák se dne 17. července 2017 setkali s prezidentským kandidátem Vratislavem Kulhánkem. V přátelské atmosféře diskutovali mj. o přípravě České republiky na čtvrtou průmyslovou revoluci (Společnost 4.0). Zejména se shodli na nutnosti rozvíjení obecné gramotnosti obyvatelstva pro Společnost 4.0 a na potřebě rozvoje nových speciálních dovedností a kvalifikací.  Rovněž jednali o propojování vědy, výzkumu a vývoje s průmyslovou praxí. Pan Kulhánek je osobou, jejíž profesní kariéra (10 let šéfem Škoda Auto) i občanská angažovanost (mj. předseda Svazu ledního hokeje) jsou zárukou kvalitního uchazeče o prezidentský úřad. Proto na závěr schůzky členové KV AFEUS vyjádřili prezidentské kandidatuře pana Kulhánka podporu. O konkrétních formách této podpory budou obě strany ještě jednat.

. Categories: Archiv.

Proběhla členská schůze spolku AFEUS

Členská schůze spolku AFEUS, která se konala dne 20. června 2017 v sídle spolku, se zaměřila především na řešení personální situace v Koordinačním výboru (KV). Po vzájemné dohodě odstoupila z funkce místopředsedkyně KV a výkonné ředitelky Veronika Trčková z důvodu přestupu na pozici v jiné společnosti. Z funkce 1. místopředsedy odstoupil Petr Greger ze zdravotních důvodů. KV tak bude nadále působit ve složení:

 • Roman Dlouhý – předseda,
 • Jiří Křovák – místopředseda pro strategii a metodiku,
 • Jiří Zápotocký – místopředseda pro styk s výzkumnými pracovišti a vysokými školami.

Změny v KV členská schůze jednomyslně schválila. Předseda KV Roman Dlouhý poděkoval odcházejícím místopředsedům za jejich práci v KV. V další části programu členské schůze pak Roman Dlouhý informoval o aktivitách spolku AFEUS od minulé členské schůze 18. ledna 2017.

. Categories: Archiv.

Setkání partnerů sdružení AFEUS dne 13. 6. 2017

Dne 13. 6. 2017 se v prostorách sdružení AFEUS konalo setkání vysokých představitelů partnerských společností AFEUS, a to European Business Enterprise a.s., Citadelo,s.r.o. a FlyEye s.r.o. Jedná se o společnosti působící v oblasti IT obecně a informační bezpečnosti zejména. Zástupci těchto společností se navzájem informovali o předmětech své činnosti a dohodli se na dalších kontaktech a možné budoucí spolupráci. AFEUS tak naplňuje svůj slogan „Budujeme partnerství“.

. Categories: Archiv.

AFEUS rozšiřuje okruh partnerů a servisních organizací

AFEUS disponuje stále se rozšiřujícím okruhem partnerských a servisních organizací (SEO). Způsob práce sdružení AFEUS je takový, že AFEUS přijímá klientské zakázky, posoudí je a podle jejich zaměření a po dohodě s klientem je případně na smluvní bázi předá nejlépe vyhovujícímu partnerovi nebo SEO.

V současné době AFEUS má tyto partnery a servisní organizace:

 1. Initia, s.r.o. – její úlohou v okruhu servisních organizací je vytváření nové přidružené členské základny a nabídka služeb sdružení AFEUS členským firmám SPČR a AMSP, případně i jiných oborových svazů. Zároveň INITIA plní i funkci vyhledávání potenciálních klientů servisních organizací.
 1. MB-International, s.r.o. – slouží jako propojení sdružení AFEUS na municipality a na ostatní servisní organizace. V současné době kupuje 45 % podíl patentu na speciální technologii pro opravu mostů a tunelů za plného provozu s vynikajícími vlastnostmi.
 1. RENARDS, s.r.o., RENARDS dotační, s.r.o. – http://www.renards.cz/ – zpracování žádostí o dotace v těchto oblastech: věda a výzkum, technologie, inovace, občanská vybavenost, vzdělávání, životní prostředí, energetické úspory. Ve všech těchto oblastech sleduje všechny vypsané dotační programy a jejich výzvy.
 1. SUPROX s.r.o. pracovní agenturahttp://www.suprox.cz/ – navazuje na úspěšnou práci sdružení AFEUS v oblasti humanitární pomoci Ukrajině. Je agenturou nového typu založenou na aktivním vyhledávání potřebných (vysoce) kvalifikovaných pracovníků (zejména z Ukrajiny) pro všechny ohrožené segmenty české ekonomiky, vědy a výzkumu.
 1. CITADELO s.r.o.https://www.citadelo.com/cs/ – „pozitivní hackeři“ působí v oblasti kybernetické bezpečnosti, provádí bezpečnostní audity. Profesionální tým bezpečnostních specialistů připravuje simulované útoky pro své klienty, jejichž hlavním cílem je odhalit slabinu bez páchání jakýchkoliv (relevantních) škod. Tím klientům pomáhá otestovat jejich informační bezpečnost.
 1. M.C.TRITON, spol. s r.o. – http://www.mc-triton.cz/ – změny způsobů řízení a zavádění inovací, vyhledávání a rozvoj lidí, poskytování interim manažerů, zvyšování kvality veřejné služby. Podstatou podnikatelské filozofie společnosti M.C.TRITON jsou její hodnoty (růst, odvaha, výkon, slušnost, spolupráce). Jasně demonstrují priority, v nichž se potkávají zájmy klientů, vlastníků, zaměstnanců a managementu.
 1. EEIP a.s. – http://www.eeip.cz/ – společnost EEIP a.s. patří trvale mezi nejaktivnější české poradenské společnosti působící v oblastech fúzí a akvizic, restrukturalizací a firemních financí. Dále se EEIP zabývá zpracováním finančně-ekonomických analýz a hodnocením dopadů regulace (RIA).
 1. European Business Enterprise a.s. – https://www.ebe.cz/ – EBE a.s. je technologickou, vydavatelskou a dražební společností. Více než 16 let se věnuje práci s daty, vývoji a provozu informačních systémů. Mezi zákazníky patří nadnárodní koncerny, úřady veřejné správy i české podniky. Od roku 2000 je vydavatelem serveru statnisprava.cz
 1. FlyEye s.r.o. – fly-eye.cz – posláním společnosti je především ochrana osobních údajů subjektů a soulad s novým nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. V návaznosti na potřeby klienta zajišťuje i právní a IT security podporu. Provádí školení pro jednotlivce i společnosti a outsourcing pověřenců pro ochranu osobních údajů (DPO).
 1. Euroenergy, spol. s r. o. – http://euroenergy.cz/ – poskytuje již více než 25 let vysoce odborné poradenské služby v energetickém sektoru, a to v oblasti řízení projektů, strategické a koncepční, ekonomické a finanční, technické. Působí jako poradce domácích a zahraničních společností s obchodními zájmy v energetickém sektoru v České republice a v zahraničí.
. Categories: Archiv.

Zápis z konference Průmysl 4.0

Pro zájemce přinášíme záznam z AFEUS konference „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“, která se konala dne 19. dubna 2017. Zápis z konference pro nás vypracoval Pavel Vosoba, moderátor konference z firmy M.C.Triton. Záznam najdete zde.

. Categories: Archiv.