Archiv rubriky: Archiv

Předseda KV AFEUS Roman Dlouhý, ukončil členství v SP ČR

Předseda Koordinačního výboru AFEUS, z.s. Roman Dlouhý ukončil v květnu 2019 členství ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR). Pan Dlouhý byl členem SP ČR prakticky od obnovení jeho činnosti v roce 1990. V posledních letech se zabýval především otázkami kolem Průmyslu 4.0. Téměř po celou dobu svého členství působil v Dozorčí radě, ve funkci jejího místopředsedy. Roman se chce nadále věnovat přednostně novým projektům AFEUS a řízení jeho činnosti.

SP ČR navázal na činnost Českého svazu průmyslníků, který byl založen ještě před vznikem samostatné Československé republiky, a to v červnu 1918. V jeho činnosti pokračovaly další průmyslové svazy, mezi nimi například Ústřední svaz československých průmyslníků nebo Ústřední svaz československého průmyslu, od roku 1990 pak dnešní Svaz průmyslu a dopravy ČR.

. Categories: Archiv.

Byla podepsána „Dohoda o spolupráci se společností HR Summit“

Předseda Koordinačního výboru Roman Dlouhý a místopředseda KV pro strategii a metodiku Jiří Křovák za AFEUS, z.s. a jednatel společnosti Oles Shokalo za HR Summit, s.r.o. podepsali dne 30. 1. 2019 Rámcovou dohodu o spolupráci.

Předmětem Dohody je rozvíjení řízené pracovní migrace ve Střední Evropě, vzájemných vztahů obou společností, týkajících se zejména oblastí, které jsou určující a jsou hlavní náplní jejich činnosti. K tomu budou obě strany využívat svých odborností, získaných informací a aktuálně spolupracovat se svou členskou základnou.

Obě strany se dohodly:

  • Využívat a sdílet poznatky a informace duševního i technického charakteru, které jsou potřebné k jejich vzájemné spolupráci.
  • Podle možností pravidelně podávat veřejné informace o probíhající vzájemné spolupráci.
  • Pořádat společně odborné semináře, workshopy a konference k aktuálně řešené problematice s cílem informovat o tom své členy a veřejnou sféru.
  • Pracovat na společných projektech, zejména se zaměřit na Průmysl 4.0. respektive Společnost 4.0 a jejich vliv na sociální, společenské a pracovní prostředí.
  • K řešení této problematiky, pokud to bude možné, používat své servisní organizace nebo pracovní skupiny.
. Categories: Archiv.

PF 2019 – partnerům, členům, klientům, přátelům, všem…

Vážené dámy, vážení pánové, vážení partneři, členové a klienti, milí přátelé,
dovolte, abychom Vám do nového roku 2019 popřáli hodně štěstí, zdraví a úspěchů v životě profesním i osobním. Přijměte rovněž naše poděkování za spolupráci i přátelství v roce uplynulém. Doufáme, že na ně budeme navazovat i v letech příštích.

Uplynulý rok 2018 byl rokem naplňování našeho sloganu „Budujeme partnerství“. Zaměřili jsme se především na oblast Vzdělanosti 4.0. V dubnu jsme uspořádali velmi úspěšnou konferenci „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“. V dalším průběhu roku jsme se ve spolupráci s našimi partnery zaměřili na přípravu projektů zaměřených na vzdělávání populace pod souhrnnými pracovními názvy Youth 4.0 Life a School 4.0 Life. V roce 2019 je předpoklad, že bude věnován převážně práci na těchto projektech.

. Categories: Archiv.

Událost roku 2018 – konference Vzdělanost 4.0

Blížící se konec roku je vždy příležitostí k bilancování. Koordinační výbor se zabýval hodnocením uplynulého roku a jako událost roku 2018 vyhodnotil konferenci „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“, zkráceně „Vzdělanost 4.0“. Konference se konala 19. 4. 2018 v přednáškovém sále Fakulty stavební ČVUT v Praze. Podrobněji ke konferenci viz ZDE.

Rok 2018 neměl tak dominantní událost jako bylo v roce 2017 zprostředkování miliónového daru amerického donora Thomase Morela pro Fakultu strojní ČVUT v Praze viz ZDE.

I přesto byl rok 2018 rušný. Jeho druhá polovina byla věnována přípravě projektů v oblasti neformálního (mimoškolního) i v oblasti formálního (školního) vzdělávání. Konference „Vzdělanost 4.0“ byla pro tyto aktivity úvodem, odrazovým můstkem.

 

. Categories: Archiv.

AFEUS zahájil přípravu projektů v oblasti Vzdělanosti 4.0

Konference „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“ pořádaná spolkem AFEUS dne 19. 4. 2018 byla počátečním bodem systematického úsilí posunout poznání v oblasti Vzdělanosti 4.0. V současné době AFEUS zahájil – ve spolupráci s partnerskými společnostmi ACCON, INEV, Metaka – přípravu 4 dílčích, vertikálních projektů shrnutých pod společným názvem SCHOOL 4.0 LIFE. Tyto dílčí projekty budou následně zpracovány do projektu syntetického – horizontálního. Pravděpodobně nejatraktivnějším projektem bude vyhodnocení finského vzdělávacího systému a jeho možné implikace pro český systém vzdělávání. Byly již navázány kontakty na 4 relevantní finské instituce. Finský vzdělávací systém se do dnešní podoby vyvíjel 30 let a v současnosti je podle výsledků řady komparativních studií považován za jeden z nejlepších na světě.

. Categories: Archiv.

AFEUS konference Vzdělanost 4.0 očima mladého novináře

V plénu AFEUS konference „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“ konané 19. 4. 2018 se tísnil i hlouček studentů žurnalistiky z Fakulty sociálních věd UK v Praze. Jeden z nich – Jan Křovák – pocítil nutkání napsat o konferenci článek do školního internetového časopisu Carolina (www.carolina.fsv.cuni.cz). S jeho pohledem, s tím, co si z konference odnesl, Vás seznamujeme v jeho REFLEXI.

. Categories: Archiv.

Dne 19. 4. 2018 se konala AFEUS konference „Vzdělanost 4.0“

Dne 19. 4. 2018 proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze konference „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0“, zkráceně „Vzdělanost 4.0“. Pořádal ji spolek AFEUS ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v Praze a Asociací samostatných odborů ČR. Byla organizována v podobě dvou po sobě jdoucích panelových diskusí, ve kterých vystoupilo celkem 10 panelistů, mj. Michal Mejstřík (FSV UK a EEIP a.s.), Tomáš Sedláček (ČSOB a.s.), Karel Havlíček (AMSP ČR a FES VŠFS) nebo Pavel Mertlík (Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.). Moderátorem diskusí byl Pavel Vosoba (M.C.Triton). V plénu se sešlo na 60 posluchačů, od vysokoškolských studentů přes zástupce společností zabývajících se vzděláváním po lidi z podnikatelského prostředí. Diskuse byly interaktivní mezi panelisty navzájem i mezi panelisty a publikem, což přispělo k jejich živému průběhu.

Konference „Vzdělanost 4.0“ byla druhou ze zamýšleného cyklu konferencí na témata „…4.0“. První byla loňská konference „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“ konaná „Ve stejnou dobu na stejném místě“ – 19. 4. 2017 ve stejné posluchárně Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Podrobněji ke konferenci viz ZÁPIS

 

. Categories: Archiv.

Koordinační výbor spolku AFEUS jedná o rozšíření okruhu partnerů

Ani při intenzivní přípravě konference Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0 (19. dubna) neomezil Koordinační výbor spolku AFEUS jiné aktivity. KV AFEUS jedná o možnosti zapojení nových partnerů do svých řad. Jde o INEV, z.ú. (Institut ekonomického vzdělávání – http://inev.cz/ )  a nakladatelství ATYPO, spol. s r.o. – https://www.atypo.eu/.

Hlavní současnou náplní činnosti ústavu INEV je pořádání Ekonomické olympiády na středních školách. V ročníku 2017/18  se soutěže zúčastnilo přes 10 000 studentů z 235 škol ze všech krajů České republiky. Zaměření na vzdělání tak plně konvenuje s aktivitami spolku AFEUS na Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0.

Oborem činnosti společnosti ATYPO je kompletní vydavatelská činnost při tvorbě časopisů, knih, katalogů, výročních zpráv a prospektů. A dále pak zpracování marketingových strategií reklamních kampaní s následným zpracováním vybraných komponentů. Podobné zaměření činnosti v dosavadním portfoliu partnerů spolku AFEUS dosud chybí. Od partnerství se společností ATYPO si Koordinační výbor slibuje lepší proniknutí jména AFEUS do povědomí veřejnosti.

. Categories: Archiv.

Pozvánka na AFEUS konferenci „Vzdělanost 4.0“ dne 19. 4. 2018

AFEUS pořádá ve spolupráci s Asociací samostatných odborů a Fakultou strojní ČVUT v Praze konferenci „Vzdělanost 4.0“.

Konference se koná 19. dubna 2018 na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Praha 6 – Dejvice, Thákurova 7, Posluchárna C 223.
Konferenci bude zdobit účast špičkových odborníků v oboru.

Více informací ke konferenci a pozvánka.

Registrovat se můžete emailem na krovak.jiri@afeus.cz

. Categories: Archiv.

PF 2018 – partnerům, klientům, přátelům, všem…

Vážené dámy, vážení pánové, vážení partneři a klienti, milí přátelé,

dovolte, abychom Vám v počátku nového roku 2018 popřáli hodně štěstí, zdraví a úspěchů v životě profesním i osobním. Přijměte rovněž naše poděkování za spolupráci i přátelství v roce uplynulém. Doufáme, že na ně budeme navazovat i v letech příštích.

Trocha historie nikdy neuškodí. „Původní“ AFEUS byl založen v říjnu 2002 jako sdružení právnických osob s hlavním cílem připravit české firmy k čerpání finančních prostředků z předstrukturálních a strukturálních fondů EU. Zakládající členové Roman Dlouhý a Jiří Křovák čerpali mj. ze spolupráce s Romanem Fišerem, Eduardem Janotou či Jaroslavem Ungermanem. Po roce 2004 byla jeho činnost z organizačních a personálních důvodů pozastavena.

„Nový“ AFEUS působí od roku 2014 jako zapsaný spolek (z.s.). Postupný náběh aktivit měl vzestupnou tendenci a prozatím gradoval v roce 2017. Tento rok byl rokem vnitřní konsolidace v oblasti personální, když se počet členů Koordinačního výboru (KV) a jeho složení stabilizovaly do dnešní podoby (viz dole). V oblasti vnější byl rokem budování partnerství a členské základny. AFEUS z.s. dnes disponuje sítí 11 partnerských organizací z rozličných oblastí činnosti, které mohou uspokojit potřeby členských společností.

KV vyhodnotil jako největší událost roku 2017 zprostředkování daru významného česko-amerického donora Thomase Morela pro rozvoj výzkumu a vývoje Fakulty strojní ČVUT v Praze ve výši 1 milión amerických dolarů. Pro AFEUS bylo ctí a potěšením působit jako zprostředkovatel tohoto daru. Důvěra T. Morela v AFEUS se projevila i tím, že nás smluvně zavázal následnou kontrolou účelnosti vynakládaných prostředků. Jako událost č. 2 roku 2017 byla vyhodnocena dubnová konference „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“ s účastí 10 panelistů – špiček svých oborů jako jsou Pavel Kysilka, Helena Horská, Eva Zamrazilová, Michael Valášek aj. V auditoriu byla návštěvnost okolo 80 lidí. Ze „všedních“ činností byl v roce 2017 např. vybudován a zprovozněn web www.afeus.cz, byla zorganizována činnost kanceláře atp.

V roce 2018, ve kterém, jak doufáme, nám všichni zachováte přízeň, plánujeme druhou z cyklu konferencí, tentokrát na téma „Vzdělanost (Vzdělávání) pro Společnost 4.0 – Vzdělanost 4.0 (Vzdělávání 4.0)“. Vaše aktivní účast na ní by byla pro AFEUS velkou radostí. Kromě této plánované akce nás čeká posilování již vzniklých partnerství, které chápeme jako nikdy nekončící proces, ve kterém počítáme s Vaší součinností.

 

Se srdečnými pozdravy,

 

Roman Dlouhý – předseda Koordinačního výboru

Jiří Křovák – místopředseda KV pro strategii a metodiku

Jiří Zápotocký – místopředseda KV pro styk s výzkumnými pracovišti a vysokými školami

Ondřej Homolka – místopředseda KV pro ekonomiku

. Categories: Archiv.