Archiv rubriky: Aktuality

Dne 19. 12. 2019 se konala výroční členská schůze AFEUS, z.s.

V sídle AFEUS, z.s. se dne 19. 12. 2019 konala výroční členská schůze sdružení. Členové se sešli v usnášeníschopném počtu. Předseda Koordinačního výboru Roman Dlouhý členy informoval o aktivitách uplynulého roku 2019, který zhodnotil jako úspěšný. Místopředseda KV pro ekonomiku Ondřej Homolka shrnul hospodářské výsledky za rok 2018 a navrhl členské schůzi účetní závěrku ke schválení. Ta byla následně schválena. Je vložena do Spolkového rejstříku.

V bodě Různé, diskuse členové KV informovali členskou základnu o nejdůležitějších, resp. nejzajímavějších událostech v životě spolku v roce 2019. Členové byli upozorněni na to, že veškeré události jsou zveřejňovány na webu https://afeus.cz/ v rubrice Aktuality.

Na závěr Roman Dlouhý zdůraznil potřebu věnovat výrazně zvýšené úsilí spolkové činnosti, plně se věnovat novým navrhovaným projektům a dotáhnout je do úspěšné realizace. Rovněž zdůraznil potřebu získávat nové partnery relevantní pro činnost spolku a se stávajícími partnery a členy pracovat pod heslem spolku AFEUS „Budujeme partnerství“.

. Categories: Aktuality.

PF 2020 – partnerům, členům, klientům, přátelům, všem…

Vážené dámy, vážení pánové, vážení partneři, členové a klienti, milí přátelé,

dovolte, abychom Vám do nového roku 2020 popřáli hodně štěstí, zdraví a úspěchů v životě profesním i osobním. Přijměte rovněž naše poděkování za spolupráci i přátelství v roce uplynulém. Doufáme, že na ně budeme navazovat i v letech příštích.

Členové Koordinačního výboru AFEUS, z.s.

. Categories: Aktuality.

V Praze bude sídlit Evropský kongres Ukrajinců

V rámci 13. sjezdu Evropského kongresu Ukrajinců (EKU), který se konal v Praze ve dnech 30.11. až 1.12.2019, byl zvolen nový výbor na čele s blízkým spolupracovníkem AFEUS Bohdanem Rajčincem, který kromě jiného působí v Ukrajinské iniciativě v ČR. Ta je dlouholetým aktivním institucionálním partnerem AFEUS.

Organizace, původně založená ve Velké Británii v roce 1949, má zájem restartovat aktivity členských organizací v Evropě.

Kongres má v současnosti 19 plnoprávných členů z 12 zemí Evropy. Sjezd potvrdil zájem EKU registrovat organizaci v Praze, podpořit aktivity ukrajinských menšinových spolků v Evropě, spolupracovat se Světovým kongresem Ukrajinců, účastnit se širší diskuse o migraci a imigraci, vč. vztahů EU s Ukrajinou.

. Categories: Aktuality.

Předseda KV AFEUS Roman Dlouhý, ukončil členství v SP ČR

Předseda Koordinačního výboru AFEUS, z.s. Roman Dlouhý ukončil v květnu 2019 členství ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR). Pan Dlouhý byl členem SP ČR prakticky od obnovení jeho činnosti v roce 1990. V posledních letech se zabýval především otázkami kolem Průmyslu 4.0. Téměř po celou dobu svého členství působil v Dozorčí radě, ve funkci jejího místopředsedy. Roman se chce nadále věnovat přednostně novým projektům AFEUS a řízení jeho činnosti.

SP ČR navázal na činnost Českého svazu průmyslníků, který byl založen ještě před vznikem samostatné Československé republiky, a to v červnu 1918. V jeho činnosti pokračovaly další průmyslové svazy, mezi nimi například Ústřední svaz československých průmyslníků nebo Ústřední svaz československého průmyslu, od roku 1990 pak dnešní Svaz průmyslu a dopravy ČR.

. Categories: Aktuality.

Byla podepsána „Dohoda o spolupráci se společností HR Summit“

Předseda Koordinačního výboru Roman Dlouhý a místopředseda KV pro strategii a metodiku Jiří Křovák za AFEUS, z.s. a jednatel společnosti Oles Shokalo za HR Summit, s.r.o. podepsali dne 30. 1. 2019 Rámcovou dohodu o spolupráci.

Předmětem Dohody je rozvíjení řízené pracovní migrace ve Střední Evropě, vzájemných vztahů obou společností, týkajících se zejména oblastí, které jsou určující a jsou hlavní náplní jejich činnosti. K tomu budou obě strany využívat svých odborností, získaných informací a aktuálně spolupracovat se svou členskou základnou.

Obě strany se dohodly:

  • Využívat a sdílet poznatky a informace duševního i technického charakteru, které jsou potřebné k jejich vzájemné spolupráci.
  • Podle možností pravidelně podávat veřejné informace o probíhající vzájemné spolupráci.
  • Pořádat společně odborné semináře, workshopy a konference k aktuálně řešené problematice s cílem informovat o tom své členy a veřejnou sféru.
  • Pracovat na společných projektech, zejména se zaměřit na Průmysl 4.0. respektive Společnost 4.0 a jejich vliv na sociální, společenské a pracovní prostředí.
  • K řešení této problematiky, pokud to bude možné, používat své servisní organizace nebo pracovní skupiny.
. Categories: Aktuality.